Zásady ochrany osobních dat a dalších zpracovávaných údajů

Digitální architekt s.r.o., IČ. 07080000, sídlem Veleslavínova 20/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, spisová značka C 36234 vedená u Krajského soudu v Plzni, se zavazuje k zabezpečení vašeho soukromí. Kontaktujte nás v případě, že máte jakékoliv dotazy nebo problémy v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů a my vám rádi vyjdeme vstříc.

Používáním těchto stránek nebo/a našich služeb, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, tak jak je popsáno v těchto zásadách.

Obsah

 1. Vymezení pojmů
 2. Principy ochrany dat
 3. Práva subjektu dat
 4. Data, která sbíráme
 5. Jak používáme vaše osobní data
 6. Kdo další má přístup k vašim osobním datům
 7. Jak chráníme vaše data
 8. Cookies
 9. Kontakt

Vymezení pojmů

osobní data – jakékoliv informace, které mohou být použity k identifikaci lidské bytosti
zpracování dat – jakékoliv procesy a operace, které jsou prováděny s osobními daty nebo souborem osobních dat
subjekt dat – lidská bytost jejíž osobní data jsou zpracována
dítě – lidská bytost, která nedovršila věku 18 let
my/nás – Digitální architekt s.r.o., IČ. 07080000, sídlem Veleslavínova 20/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, spisová značka C 36234 vedená u Krajského soudu v Plzni
vy/vás – návštěvník stránek, uživatel služeb, zákazník

Principy ochrany dat

Zavazujeme se plnit následující principy ochrany osobních údajů:

 • Zpracování dat je zákonné, přiměřené a transparentní. Naše zpracování má oporu v zákoně. Před zpracováním se vždy zaměřujeme na vaše práva zpracování dat. Kdykoliv vám poskytneme informaci o zpracování dat.
 • Zpracování dat se provádí vždy za konkrétním účelem. Zpracování a jeho postup vždy souvisí s účelem za jakým byla osobní data poskytnuta.
 • Zpracování dat je prováděno s minimem nutných údajů pro daný účel..
 • Zpracování dat je časově omezeno. Nikdy nebudeme uchovávat osobní data déle než je nutné.
 • V našem zájmu je zachování přesnosti vašich osobních údajů.
 • Veškeré kroky směřují k zachování integrity a utajení vašich dat v celém procesu zpracování.

Práva subjektu dat

Vy jako subjekt dat máte následující práva:

 1. právo na informaci – to znamená, že od nás můžete požadovat informaci zda jsou vaše osobní data zpracovávána, jaká data jsou sbírána, kde byli získány a proč a kým jsou zpracovávány
 2. právo na přístup – to znamená, že máte právo vyžádat si přístup k informacím, které o vás byli sbírány nebo vámi poskytnuty, toto zahrnuje i právo získat kopii vašich osobních dat u nás uložených
 3. právo na opravu – to znamená, že můžete požadovat opravu nebo smazání osobních dat, která jsou nepřesná nebo nekompletní
 4. právo na výmaz – to znamená, že za určitých podmínek můžete požádat o výmaz vašich osobních dat z našich záznamů
 5. právo na omezení zpracování – to znamená, že za určitých podmínek, máte právo omezit zpracování vašich osobních dat
 6. právo podat námitku na zpracování – to znamená, že v konkrétních případech máte právo podat námitku na zpracování dat, například v případě přímého marketingu
 7. právo podat námitku na automatické zpracování – to znamená, že máte právo podat námitku na automatické zpracování, které zahrnuje, profilaci, a můžte požádat aby zpracování vašich dat nebylo děláno pouze automaticky. Toto právo můžete využít pokud výstupem tohoto zpracování je výrazný právní dopad nebo ovlivnění vaší osoby.
 8. právo na přenos – to znamená, že máte právo získat vaše osobní údaje ve strojově čitelné podobě a nebo pokud je to možné je přímo převést k jinému zpracovateli
 9. právo vznést námitku – v případě, že odmítneme vaše právo na přístup, poskytneme vám důvod proč, Pokud s tímto nebudete spokojeni můžete nás kdykoliv kontaktovat.
 10. právo požádat o pomoc dozorový orgán – to znamená, že máte právo vyžádat si pomoc dozorového orgánu a právo na další opravné právní prostředky.
 11. právo odvolat souhlas – to znamená, že máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas ke zpracování

Data, která sbíráme

Informace, které nám sami poskytnete
Zde se jedná o email, jméno a příjmení, fakturační informace, adresa, telefon atd. – tedy informace, které jsou nutné k dodání produktu/služby nebo ke zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti. Tyto údaje ukládáme za účelem dalšího zpracování (viz dále) nebo za účelem zkvalitnění vaší interakce s naší stránkou. Tyto informace zahrnují i další údaje, které nám dobrovolně poskytnete v kontaktním formuláři, poptávkovém formuláři, poptávce či v dotazu, který vůči nám vznesete.
Informace, které automaticky sbíráme
Tyto zahrnují informace automaticky uložené v souborech cookies (viz dále) a dalších nástrojů pro správu uživatelských sezení. Jde například o informace z nákupního košíku, IP adresu, historii nákupu, historii procházení atd. Tyto informace jsou použity ke zkvalitnění zákaznické zkušenosti. Pokud používáte naše produkty nebo služby či procházíte obsah našich stránek, mohou být vaše aktivity monitorovány a zaznamenávány.
Informace, které získáme od partnerů
Sbíráme informace od našich důvěryhodných partnerů s jejich svolením a na základě zákonného podkladu ke sdílení těchto informací. Jedná se o informace, které jste jim dobrovolně poskytli nebo o vás byli automaticky sbírány na základě jejich zásad zpracování osobních údajů. Seznam našich partnerů naleznete zde.
Veřejně dostupné informace
Můžeme získat informace o vás dostupné z veřejných zdrojů (např. rejstříky, webové stránky, propagační materiály, obchodní materiály a další).

Jak používáme vaše osobní data

Osobní údaje používáme za účelem:

 • poskytnutí produktu a služby. Poskytnutí dalších služeb a produktů; poskytnutí informací na vyžádání; zodpovězení vašich dotazů; komunikaci o našich produktech a službách; dalším kontaktu s vámi a informování o změnách v našich produktech a službách.
 • zdokonalení vaši zákaznické zkušenosti;
 • naplnění povinností vyplývajících ze zákonů nebo smlouvy;
 • informování o novinkách v oblasti marketingu, digitální analytiky a zasílání dalších obsahových informací.

Používáme vaše osobní data na základě oprávněného záměru a/nebo s vaším souhlasem.

Na základě jednání o smlouvě a jejím naplnění, zpracováváme osobní data s následujícím účelem:

 • k vaší identifikaci;
 • poskytnutí sjednané služby a/nebo doručení produktu;
 • obchodní komunikace a fakturace;
 • evidence a zpracování požadavků a dotazů ke sjednané smlouvě.

Na základě oprávněného záměru zpracováváme osobní data s následujícím účelem:

 • zaslání personifikovaných nabídek (od nás a/nebo našich vybraných partnerů);
 • ke správě a analýze naší klientské základny (vaše nákupní chování a nákupní historie) s cílem zkvalitnění, rozšíření a zajištění dostupnosti služeb a produktů, které vám nabízíme;
 • dotazníkového šetření vyhodnocující spokojenost klientů.

V případě, že nás neinformujete jinak, považujeme nabídku produktů a služeb, které přímo souvisí s produkty/službami, které odpovídají vaší nákupní historii či historii a zvyklostem procházení našich stránek, za náš oprávněný záměr.
S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní data za účelem:

 • zasílání pravidelných newsletterů (novinkových emailů) a reklamních nabídek (od nás a/nebo námi pečlivě zvolených partnerů);
 • k dalším účelům, ke kterým jste nám dali jasně definovaný souhlas.

Zpracováváme osobní data za účelem naplnění právních povinností a/nebo používáme vaše osobní data v mezích, které umožňuje zákon. Vyhrazujeme si právo na anonymizaci osobních dat a jejich následné použití. Budeme používat data mimo rozsah těchto zásad pouze pokud budou anonymizovaná. Fakturační a další s tím související údaje ukládáme pro potřeby účetnictví po dobu, která vyplývá z příslušného zákona, ne však déle než 5 let od uskutečnění obchodu.
Vaše osobní data můžeme zpracovat za dalšími účely, které zde nejsou uvedeny, ale jsou v souladu s originálním účelem, pro který byla data sbírána. Pokud to uděláme, garantujeme vám, že:

 • existuje propojení mezi účely, kontextem nebo povahou osobních dat k dalšímu zpracování;
 • další zpracování nepoškodí vaše zájmy a práva;
 • toto další zpracování bude zajištěno na stejné bezpečnostní úrovni.

O těchto dalších zpracování a účelech vás budeme informovat.

Kdo další má přístup k vašim osobním datům

Nesdílíme vaše osobní data s neznámými subjekty. Vaše osobní data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům osobních dat a/nebo našim důvěrným partnerům s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti.
Vaše data sdílíme s následujícími subjekty:
Naši zpracovatelé:

Pracujeme pouze se zpracovateli, kteří jsou schopni zaručit přiměřený stupeň ochrany vašich osobních dat. Poskytujeme vaše osobní data třetím stranám nebo úřadům státní správy pokud to ukládá zákon. Můžeme poskytnout vaše osobní data třetím stranám pokud s tím souhlasíte či pokud je k tomu zákonný důvod.

Jak chráníme vaše data

Děláme to nejlepší k ochraně vašich osobních dat. Používáme bezpečností protokoly pro komunikaci a přenos dat. Používáme anonymizaci a pseudonymizaci pokud je to vhodné. Sledujeme naše systémy s cílem odhalení zranitelnosti a útoků. Plně kontrolujeme, kdo má přístup k jakým datům pomocí přístupových hesel a účtů.
I přes to nemůžeme garantovat naprostou bezpečnost informací. Slibujeme ale, že informujeme příslušné úřady při úniku dat. Informujeme také vás v případě ohrožení vaších práv a zájmů. Budeme dělat vše co je v našich silách k prevenci těchto úniků a poskytneme plnou součínnost orgánům státní správy v případě výskytu úniku.
Pokud máte u nás zřízen účet, pamatujte, že vaše jméno a heslo je vždy v bezpečí. Nikomu jej nesdělujte.

Děti

Nesbíráme ani vědomě nesbíráme informace od dětí. Naše služby ani produkty nejsou určeny dětem.

Cookies a další technologie, které používáme

Používáme soubory cookies a/nebo další podobné technologie k vyhodnocení chování zákazníků, správě webové stránky, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a ke sběru informací o uživatelých. Vše s účelem personalizace a zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti.
Cookie je malý textový soubor uložený ve vašem počítači. Cookies obsahují informace, které pomáhají s provozem stránek. Pouze my můžeme přistupovat ke cookies vytvořených naší stránkou. Vy kontrolujete cookies na úrovni prohlížeče. Zakázání souborů cookies může ovlivnit fungování stránek. Nelze je použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Cookies používané na tomto webu jsou v režimu Opt-in. Návštěvník webu (v tomto smyslu prohlížeč uživatele) je při první návštěvě upozorněn na problematiku cookies v liště v horní části stránek, je informován o smyslu používání cookies a zároveň je odkázán na detail těchto zásad, kde se může dozvědět více. Dokud uživatel neprojeví souhlas (klik na tlačítko „Povolit cookies“) nejsou bez jeho souhlasu ukládány žádné 1st party cookies ani využíváno služeb třetích stran, které prokazatelně cookies používají.
Cookies používáme s následujícím účelem:

 • Nezbytné cookies – tyto jsou požadovány za účelem správné funkčnosti naší stránky, těmi může být přihlašování či práce s košíkem. Tyto cookies nesbírají žádné osobní informace.
 • Funkční cookies – tyto cookies poskytují funknce, které zpohodlňují práci s webovou stránkou a naše služby. Poskytují zároveň personalizované možnosti, funkce a služby. Slouží například k zapamatování pole formuláře, barevných preferencí či velikosti textu.
 • Analytické cookies – tyto nám pomáhají vyhodnocovat používání a výkon našich stránek a služeb
 • Reklamní cookies – tyto cookies slouží k doručení reklam, které jsou relevantní vašim zájmům a zvyklostem. Zároveň, jsou používány k omezení počtu zobrazení dané reklamy. Tyto cookies jsou spravovány reklamními sítěmi a poskytovateli reklam. Pamatují si, jaké stránky jste navštívili a ty dále sdílí s inzerenty na těchto sítích. Často jsou reklamní cookies propojeny s funkcionalitou stránek..

Soubory cookies můžete odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Některé cookies 3rd stran lze kontrolovat pomocí stránek optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Pro více informací o cookies navštivte allaboutcookies.org.

K měření návštěvnosti používáme Google Analytics od společnosti Google. Google má své vlastní podmínky ochrany osobních dat a souborů cookies na svých stránkách. Pokud nechcete aby Google Analytics, měřili vaše návštěvy využijte Google Analytics opt-out stránku.
Detaily o dalších používaných cookies naleznete níže:

TypNázevÚčelExpirace
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informacídle nastavení prohlížeče uživatele, popř. do odstranění
Cookies třetích stranSklikidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz, a.s., opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů, popř. do odstranění
Cookies třetích stranGoogle Adwordsidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, Inc., opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů, popř. do odstranění
Cookies třetích stranPixel Facebookidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)180 dnů, popř. do odstranění

Jak odvolám souhlas s použitím cookies?

Pokud chce uživatel změnit souhlas s použitím cookies, či si není jistý zda souhlas v minulosti udělil či nikoliv, může provést vymazání historie svého prohlížeče. Následně ho web znovu upozorní na problematiku cookies viz výše. Pro tento postup je uživatel nucen kontaktovat výrobce svého prohlížeče či využít příslušnou nápovědu. Naše společnost neposkytuje v tomto směru žádnou podporu neboť nejsme výrobce, majitelem ani distributorem uživatelova prohlížeče.

Kontaktní informace

Dozorový orgán
Úřad pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz/
+420 234 665 111
[email protected]
Adresa
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Digitální architekt s.r.o.
IČ. 07080000
Veleslavínova 20/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
[email protected]

Změny zásad ochrany soukromí

Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady ochrany soukromí.
Poslední změna byla uskutečněna: 6. 11. 2020 – změna sídla společnosti

Přejít nahoru
Scroll to Top