Prediktivní analýza a prognózování: cesta k informovanějším rozhodnutím

Prediktivní analýza je statistická technika, která využívá historická data k předpovědi budoucích událostí nebo trendů. K tomu se používají různé modely strojového učení a statistické metody, které dokáží identifikovat vzory a korelace v datech a na jejich základě předpovídat budoucí výsledky.

V tomto článku chceme představit důvody, proč je prediktivní analytika budoucností úspěchu a připravili jsme pro vás i podrobný návod procesu prediktivní analýzy i s ukázkami kódů.

Cíle prediktivní analýzy:

 • Zvýšit efektivitu: Prediktivní modely lze využít k optimalizaci procesů, prevenci poruch a zkrácení dodacích lhůt.
 • Snížit rizika: Prediktivní analýza umožňuje firmám identifikovat potenciální rizika a podniknout kroky k jejich minimalizaci.
 • Zvýšit ziskovost: Prediktivní modely lze využít k personalizaci produktů a služeb, cílení marketingových kampaní a maximalizaci prodeje.
 • Získat konkurenční výhodu: Firmy, které dokáží efektivně využívat prediktivní analýzu, získávají oproti konkurenci značnou výhodu.

Hlavní přínosy prediktivní analýzy:

 • Zlepšení rozhodování: Prediktivní analýza poskytuje firmám cenné poznatky, které jim pomohou dělat informovanější obchodní rozhodnutí.
 • Zvýšení efektivity: Prediktivní modely lze využít k optimalizaci procesů a zkrácení dodacích lhůt.
 • Snížení rizik: Prediktivní analýza umožňuje firmám identifikovat potenciální rizika a podniknout kroky k jejich minimalizaci.
 • Zvýšení ziskovosti: Prediktivní modely lze využít k personalizaci produktů a služeb, cílení marketingových kampaní a maximalizaci prodeje.
 • Zlepšení zákaznické spokojenosti: Prediktivní analýza umožňuje firmám lépe porozumět potřebám zákazníků a poskytovat jim personalizovanější služby.

Nástroje pro prediktivní analýzu:

Na trhu existuje mnoho nástrojů pro prediktivní analýzu, které firmám pomohou s implementací a využíváním této techniky. Mezi nejpopulárnější nástroje patří:

 • SAS Enterprise Guide: Firmy používají SAS Enterprise Guide, komplexní platformu pro analýzu dat a strojové učení, k snadnému vytváření a implementaci prediktivních modelů.
 • IBM SPSS Modeler: IBM SPSS Modeler, další populární platforma pro analýzu dat a strojové učení, která nabízí širokou škálu funkcí pro prediktivní analýzu.
 • Microsoft Azure Machine Learning: Microsoft Azure Machine Learning je cloudová platforma pro strojové učení, která umožňuje firmám snadno vytvářet a nasazovat prediktivní modely.
 • Google Cloud AI Platform: Google Cloud AI Platform je další cloudová platforma pro strojové učení, která nabízí širokou škálu funkcí pro prediktivní analýzu.

Prediktivní analýza a prognózování se stávají nezbytnými nástroji pro firmy, které chtějí obstát v konkurenci a dosahovat dlouhodobého úspěchu. Využíváním prediktivní analýzy firmy získávají cenné poznatky, které jim pomohou dělat informovanější obchodní rozhodnutí, optimalizovat procesy, snižovat rizika, zvyšovat ziskovost a zlepšovat zákaznickou spokojenost.

Pokud se prediktivní analýzou chcete zabývat, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám s tím pomůžeme.

Proces prediktivní analýzy: podrobný návod s ukázkami kódu

Musíme dodržet několik kroků procesu prediktivní analýzy, abychom získali spolehlivé a užitečné predikce. Níže naleznete detailní rozpis jednotlivých kroků s ukázkami kódu v jazyce Python:

1. Sběr a příprava dat:
 • Prvním krokem je shromáždit relevantní data pro prediktivní model. Data mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou databáze, soubory CSV, webové stránky a API.
 • Data je nutné vyčistit a upravit tak, aby se odstranily chyby, duplicity a chybějící hodnoty.
 • Musíme data normalizovat nebo transformovat, aby se dostala do vhodného formátu pro modelování.

Ukázka kódu v Pythonu pro načítání dat z CSV souboru:

import pandas as pd

# Načtení dat z CSV souboru do DataFramu
data = pd.read_csv("data.csv")

# Prozkoumání dat
print(data.head())
2. Analýza dat:
 • Před modelováním je důležité analyzovat data a porozumět jejich struktuře, vlastnostem a vztahům mezi proměnnými.
 • Můžeme použít nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou histogramy, boxploty a korelační mapy, k prozkoumání dat a identifikaci trendů a anomálií.
 • Pokud při analýze nalezneme odlehlé hodnoty (tzv. outliery), které se výrazně liší od zbytku dat, můžeme uvažovat o jejich odstranění z datové množiny.

Ukázka kódu v Pythonu pro vizualizaci dat:

import matplotlib.pyplot as plt

# Vytvoření histogramu pro sloupec "cena"
plt.hist(data["cena"])
plt.show()

# Vytvoření boxplotu pro sloupec "věk"
plt.boxplot(data["věk"])
plt.show()

# Vytvoření korelační mapy
plt.matshow(data.corr())
plt.show()
3. Výběr a trénování modelu:
 • Na základě typu problému a vlastností dat vybereme vhodný algoritmus strojového učení pro predikci.
 • Existuje mnoho přístupů k predikci, jako jsou regrese, klasifikace či shlukování. Výběr vhodného přístupu závisí na datech, která máme k dispozici a cíli, kterého chceme dosáhnout.
 • Pro každý přístup můžeme vybrat z celé řady algoritmů, od klasické lineární regrese, přes rozhodovací stromy, metodu podpůrných vektorů až po hluboké neuronové sítě.
 • Výběr konkrétního algoritmu znovu závisí na datech a řešeném problému a jeho kontextu.
 • Musíme natrénovat výsledný model na části dat, tzv. trénovací množina. Obvykle se bere 80 % dostupných dat. 
 • Model se učí z dat trénovací množiny tím, že se snaží minimalizovat svoji ztrátu (neboli “chybovost” predikce). 

Ukázka kódu v Pythonu pro trénování regresního modelu:

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Vytvoření regresního modelu
model = LinearRegression()

# Natrénování modelu na tréninkovém setu
model.fit(X_train, y_train)
4. Hodnocení a ladění modelu:
 • Po natrénování modelu jej musíme ohodnotit na části dat, která jsme nepoužili pro trénování, tzv. testovací množina.
 • Hodnocení nám pomůže posoudit přesnost a obecnost modelu pro daný úkol.
 • Pokud model nedosahuje požadované přesnosti, můžeme ho dále ladit úpravou hyperparametrů (= parametrů, které nastavuje člověk ručně, nikoli těch, co se hledají učením) algoritmu nebo výběrem jiného algoritmu.

Ukázka kódu v Pythonu pro hodnocení modelu:

from sklearn.metrics import mean_squared_error

# Predikce na testovacím setu
y_pred = model.predict(X_test)

# Výpočet mean squared error (MSE)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)

# Vytištění hodnoty MSE
print("MSE:", mse)
5. Nasazení a monitorování modelu:
 • Po úspěšném hodnocení a ladění modelu ho můžeme nasadit do produkčního prostředí, kde bude generovat predikce pro nová data.
 • Musíme model monitorovat a sledovat jeho výkonnost v průběhu času. Pokud se výkonnost modelu zhorší, musíme ho znovu natrénovat nebo upravit.

Ukázka kódu v Pythonu pro nasazení modelu:

# Načtení uloženého modelu ze souboru
import pickle

model = pickle.load(open("model.pkl", "rb"))

# Nová data pro predikci
new_data = [[...]] # Vložte sem nová data

# Generování predikcí
y_pred = model.predict(new_data)

# Vytištění predikcí
print("Predikce:", y_pred)
Přejít nahoru